Работилница општина                

                                                                                               23.02.2017

 

 

 

 

                                                                           

                                                                                    Работилница општина Шуто Оризари

                                                                                                        07.03.2017