Мултипартиски онлајн дебати
16.11.2020

Мултипартиски онлајн дебати

Институт Охрид ги организираше онлајн мулти-партиските дебати на широк спектар на теми за дискусија.
Онлајн мулти-партиски дебати од областа на економијата, социологијата, политиката како и младинска политика беа само дел од широкиот спектар на дебати во кој учествуваа подмладоците на политичките партии во Република Македонија.