Семинар- Градење на капацитетите на младите политичари
09.12.2020

Семинар- Градење на капацитетите на младите политичари

Семинар за градење на капацитетите на  младите политичари
Подмладоци од различни политички подмладоци учествуваа во дводневен семинар под името „Градење на капацитетите на младите политичари„

Овој семинар на младите политичари им понуди интерактивни предавања и вежби, наменети за усовршување и надградување на постоечките знањеа