Учесниците од првата Школа за економска слобода и човекови права успешно го завршија првиот циклус!
30.07.2019

Учесниците од првата Школа за економска слобода и човекови права успешно го завршија првиот циклус!

Со многу насмевки и ентузијазам ја заокруживме првата Школа за економска слобода и човекови права!

За првпат во Македонија се одржа Школа за економска слобода и човекови права. Во текот на шест недели, учесниците се запознаа со различни концепти за човековата слобода, слободата на поединецот, пазарната економија, итн. На крајот на Школата учесниците изработија есеи кои беа презентирани на последниот час на Школата.