Публикации

Институтот ОХРИД врши голема објавувачка дејност која се справува со целосен спектар од меѓународен и економски карактер, книги, монографии, научни текстови и сл. Во поглед на поврзувањето и создавањето контакти и мрежа соработници како од Македонија така и од странство, институтот ОХРИД оддржува и организира предавања на кои учество заземаат врвни и докажани личности од различни полиња. Сите досегашни настани се снимени и архивирани на веб страната на институтот. Во моментов во тек се следниве проекти и активности:
  • Мониторинг на Лидерство
  • Годишен Извештај на Македонската надворешна трговија
  • Национални Предавања со еминентни меѓународни предавачи
  • Превод и објавување на книги и статии
  • Двомесечно списание „ГЛОБАЛ
  • Билтен